Kung Papaano Magtayo ng isang Tunay na “Tulay” sa Pag-aasawa sa Pagitan ng isang Foreigner at isang Pilipina

Ang mismong pamagat ng aking blog ay may kaugnayan sa ideya ng pagtatayo ng isang “tulay” sa pagitan ng dalawang lahi na, sa ilalim ng maraming aspekto, ay napakalayo.

Gaya ng binanggit ko sa isa sa unang mga post ko, ang aking ideya ay na bagaman mahalaga ang pagtatayo ng isang cultural na tulay (at syempre dahil nag-aaral ako ng Tagalog nagsusumikap naman ako na magtayo ng ganitong uri ng tulay at itinuturi kong ito napakaimportante), ang ideya ko ay na di-hamak na mas epektibo ang pagtatayo ng isang emosyonal na tulay.

Paano itinatayo ang isang emotional na tulay?

Minsan narinig ko ang isang napakagandang paliwanag na ang isang emosyonal na buklod ay itinatayo sa pamamagitan ng isang desisyon tungkol sa kung sino ang ating kabiyak at minsan ginawa natin ang desisyong ito hindi na muli dapat na kinukwestyon ang relasyon, kung sino ang ating kabiyak at ang kanyang mga motibo.

Sa madaling salita ibig nitong sabihin na para magkaroon ang isang tunay na emosyonal na tulay dapat lagi hiwalayin kung sino talaga ang ating kabiyak mula sa kung ano ang ginagawa niya o sinasabi niya dahil tayong lahat, lalo na kapag dumadaan tayo sa kaigtingan o sa ibang partikular na uri ng kalagayan, ay nagsasabi o gumagawa ng mga bagay na hindi talaga nagsasalamin ng kung sino talaga tayo at inaasahan natin na ang iba ay patuloy na magtiwala sa atin bilang tao at sa ating mga motibo.

Sa isang relasyon sa pagitan ng dalawang lahi napakaraming sinasabi o ginagawa ng foreign na partner ay hindi resulta ng kung sino siya bilang persona o ang kanyang panloob na pagkatao, kundi resulta ng mga kalagayan at ng kapaligiran kung saan siya lumaki, kaya napakaimportante ang paggawa ng isang minsanang desisyon: gusto ko bang magkaroon ng isang relasyon sa taong ito at magtiwala sa kanya sa kabila ng lahat ng mga nakakasakit na sitwasyon na maaaring bumangon dulot ng magkaibang kultura?

Sa aking relasyon sa isang Pilipina maraming bumabangon na sitwasyon kung saan ang ginagawa ng kasama ko sa buhay ay, kung minsan, malayong malayo sa aking kinagisnan at parehas din ang dating sa kanya ng maraming ugali ko.

Kaya ipinasya ko na itayo ang isang emosyonal na tulay at laging ipalaala sa aking sarili kung sino talaga ang kabiyak ko at kung bakit pinili ko siya.

Ito ay, sa palagay ko, ang pinakamatibay na uri na tulay na tiyak na hindi masisira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s