Kailangan ba Nating Sundin ang mga Batas o ang mga Simulain?

Ayon sa karatula ang speed limit ay 50 km/h kahit malakas ang baha

Ang dahilan kung bakit bumangon sa isip ko na isulat ang post na ito ay dahil sa ngayon dito sa Roma grabe ang ulan.

Kararating ko lang sa bahay mula sa trabaho dahil napakatrapik dulot ng baha.

Habang nasa daan patungo sa bahay napansin ko na, dahil ayon sa karatula ang speed limit sa highway ay 50, karamihan ng mga driber ay nagmamaneho sa bilis na pinahihintulutan ng karatula kahit may baha at dapat sana mas mabagal sila ng kaunti.

Hindi naman nakasulat sa karatula na iba ang speed limit kapag may baha, 50 pa rin ito. Ngunit, sa palagay ko at least, sa ganitong situwasyon, mas mabuti magmaneho nang mas mabagal at sundin ang isang mas malawak na simulain (tulad halimbawa ang simulain na ang buhay ay sagrado….o “mahalaga” kung hindi ninyo gusto ang salitang “sagrado”) kaysa sa espesipikong batas o alintuntunin na nagpapahintulot na panatilihin ang bilis ng 50 kahit ano ang panahon, rain or shine.

Ang napansin ko sa Pilipinas (at dito rin) ay na ang mga driber ay masunurin sa batas sa trapik tangi lang kung may karatula at may buwaya na kumukontrol kung sinusunod ng mga tao ang karatula.

Sa maraming bansa ng Hilagang Europa (at sa Hilagang Italya din) maingat ang mga driber, may karatula man o wala, may buwaya man o wala, dahil ang karamihan ng mga tao ay hindi basta pinapatnubayan ng mga batas kundi pinapatnubayan sila ng mas malawak na simulain na mahalaga ang disiplina para magkaroon ng isang organisado at maayos na lipunan at alam nila na ang ako muna na saloobin ay hindi nagdudulot ng magandang resulta.

Ang isa pang simulain na kapit sa tiwasay na pagmamaneho ay “ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili“.

Karamihan ng mga Pilipino ay mga relihyosong tao at, at least sa teorya, dapat na pamilyar sa simulaing ito.

Kung iniibig ng isa kapwa ang kapwa at ang sarili, may karatula man o wala, may buwaya man o wala, may batas man o wala, kung maliwanag ang mas malawak na simulain, mag-iingat pa rin siya.

Bilang asawa ng isang Pilipina napansin ko na sa karamihan ng mga situwasyon mukhang mas gusto ng mga Pilipino ang espesipikong batas o listahan ng kung ano ang dapat o ‘di dapat, pwede o ‘di pwede sa halip na sundin ang mas malawak na mga simulain na sana magiging sanhi na alam ng mga tao sa awtomatikong paraan kung paano kumilos sa bawat situwasyon.

Sa palagay ko mas may-gulang ang tao na alam kung ano ang dapat niyang gawin sa bawat situwasyon sa awtomatikong paraan, may alintuntunin man o wala, may espesipikong batas o wala at ang paraan para abutin ang antas ng pagkamay-gulang na ito ay ang pagsunod sa mga malawak na mga simulain sa halip na isang mahabang listahan ng dapat o’di dapat at pwede o ‘di pwede…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s