Kung Papaano Matutong Magpakita ng Empatiya at Malasakit

Ang pamagat ng post na ito ay hindi “Kung Papaano Magkaroon ng Malasakit” dahil kung ang isa ay nagkukulang sa empatiya at malasakit malaking hadlang ito sa pagkakaroon ng mabuting pag-aasawa at relasyon sa iba sa pangkalahatang.

Ang pamagat ng post ay “Kung Papaano Magpakita ng Empatiya at Malasakit”.

Gaya ng sinabi ko maraming beses ako ay medyo mahiyain, reserbado at hindi masyadong mahilig sa maraming pakikisama at pakikihalubilo.

At medyo kulang pa ako sa kakayahang makinig sa iba, hindi dahil kulang ako sa interes kundi dahil talagang kahinaan ko ito mula noong bata pa ako.

Bilang resulta, bagaman mayroon akong malasakit at interes sa kapakinabangan ng aking kapwa, ang dating sa kanila ay na kulang ako sa malasakit.

At, syempre, ito ay naging ang isang problema na medyo malaki sa pakikitungo ko sa misis ko at, lalo na, sa extended family.

Kaya nagpasya ako na ayusin ang problemang ito at matuto kung papaano magpakita ng mas maraming personal na interes kapwa sa loob ng tahanan at sa labas.

Para maging posible ito nagsimula akong pilitin ang aking sarili na makinig sa lahat ng mga situwasyon kung saan ang aking isip ay nasa ibang dako kapag ang iba ay nagsasalita.

Halimbawa, dahil dumadalo ako sa mga pagpupulong at mga kombensyon kung saan may iba’t ibang mga pahayag pangmadla nagumpisa akong kumuha ng mga nota ng, at least, tatlong pangunahing mga punto sa bawat pahayag at pagkatapos ay lumalapit ako sa tagapagsalita para sabihin sa kanya kung ano ang espesipikong pinahalagahan ko sa kanyang pahayag, at least tatlong mga bagay.

Bukod dito pinilit ko rin ang sarili na pumunta sa mga malaking salu-salo ng mga Pinoy kung saan may maraming kwentuan at, sa halip na bale-walahin bilang walang saysay ang kwentuan, kahit kung minsan medyo mababaw ito, sinusubukan kong bigyang pansin sa, at least, tatlong mga bagay na sinasabi ng mga nagkukwentuan at isangkot ang aking sarili at least tatlong beses sa usapan.

At, dahil ginawa ko ito sa loob ng humigit-kumulang anim na buwan, nakita ko ang malaking pagsulong pati sa aking relasyon sa asawa ko at sa extended family ko.

Isang bagay na ginagawa ko ngayon ay na, kapag nagsasalita sa akin ang asawa ko, karaka-raka inuulit ko ang kanyang sinabi bilang feedback na interesado ako sa sinabi niya.

Syempre naman hindi ako perpekto at tiyak na kakailanganin ko maraming panahon para talagang magpakita ng malasakit.

Hindi sapat magkaroon ng malasakit, kailangang magpakita ito dahil, kung hindi, ang dating sa iba ay na hindi ako interesado.

Pero ang maganda ay na walang kahinaan na hindi pwedeng daigin, basta lang magkaroon ng taimtim na pagnanais na gawin ito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s