Personal and Demonstrative Pronouns (Pang-halip Panao at Pamatlig) in Tagalog

There are three types of pronouns in Tagalog:

 • Ang pronouns (personal and demonstrative)
 • Ng pronouns (personal and demonstrative)
 • Sa pronouns (personal and demonstrative)

ANG PRONOUNS:

These are the pronouns in focus, or, in other words, the pronouns that are used with mag-, -um-, maka-, makapag- and some ma- verbs

Personal (panao)

Ako: I

Ikaw (used at the beginning of the sentence)/ka (used in other parts of the sentence): you

Siya: he/she

Kami (we exclusive: excludes the hearer or the person being addressed)/tayo (we inclusive): we

Kayo: You

Sila: They

Example: pumunta ako sa bahay ni Mario, pumunta ka sa bahay ko etc.

Demonstrative (pamatlig)

Ito this

Iyan that (near the hearer or the person being addressed)

Iyon that (far from the speaker and the hearer)

Example: ano ba ito? (What is this?), Ano ba iyan/iyon? (What is that?)

NG PRONOUNS:

These are the pronouns that are not in focus and go with ng verbs (i-, -in, ma-, -an)

Personal (panao)

Ko my

Mo your

Niya his/her

Namin (esclusive)/natin (inclusive) our

Ninyo Your

Nila their

Demonstrative (pamatlig)

Nito (of) this

Niyan (of) that (near the hearer)

Niyon (of) that (far from the hearer)

They indicate

Possession

Example: ang bahay ko=my house

Direct object

Example: bumili ako (focus) nito (not in focus)=I bought this

Actor not in focus

Example: binili ko ang kotse=the car is what (the car is in focus) I (actor not in focus) bought

SA PRONOUNS

Personal (panao)

Akin me/mine

Iyo you/yours

Kanya he/his

Amin (exclusive)/Atin (inclusive) we/our

Inyo You/Your

Kanila they/their

These pronouns have four functions:

Possession

Example: ang aking bahay (my house)

Direction/Beneficiary

Examples: pupunta ako sa iyo=I am going to you (or your house), ibinibigay ko ang libro sa kanya=I am giving him the book

Location

Example: ang susi ng kotse ay nasa akin=the car key is with me

Demonstrative (pamatlig)

Dito/rito here

Diyan/riyan there (near the hearer)

Doon/roon (far from the hearer)

These also indicate

Direction

Example: pupunta ako doon=I’ll go there

Beneficiary

Example: bumili ako ng regalo para dito=I bought a gift for this

Location

Example: dito sa Italya= here in Italy

So these are the various pang-halip (panao=personal at pamatlig=demonstrative) in Tagalog

8 thoughts on “Personal and Demonstrative Pronouns (Pang-halip Panao at Pamatlig) in Tagalog

   1. Not right away but perhaps someday, maybe through online; in your spare time. Maraming ex-pats na gustong matuto ng Filipino. May mga officemates ako dati na nag-aral formally ng Filipino. Magaling po kayo magturo at mas madaling maintindihan, kaya nga someday.

    Liked by 1 person

 1. Nakalimutan ko na iyong aralin ko sa Pilipino “sabyek (subject)”. Kaya naman lubos akong nagagalak na mayroong isang Italyano na nagpapaalala sa akin tungkol sa sarili kong wika. Salamat po Ginoong Eduardo!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s