Kung Bakit Mabuting Asawa ang mga Italyano

Ako ay Italyano, marunong akong mag-Tagalog at Pilipina ang asawa ko.

Maganda ang Italya at masarap ang buhay ng mga Pilipina na may asawang Italyano at bihirang nagiging sawa sa isang Italyano ang asawang Pilipina ng isang Italyano.

Bakit? Dahil tapat na tao kami.

Ang dahilan kung bakit ang bansa namin ay tinatawag na Italy ay na dito kami ay may tali upang itali ang mga asawa namin sa aming puso at kapag nakatali na hindi na iiwanan.

Bweno, medyo nagbibiro ako…pero may punto at may kaunting katotohanan sa likod ng biro.

Itali ninyo ang inyong sarili sa isang Italyano at makakarating kayo sa pinakamagandang bansa sa mundo kung saan lagi (o halos lagi) sumisikat ang araw, masarap ang pagkain at…. maraming tao ay may kaunting….mana.

Magandang tanawin sa Italy
Magandang tanawin sa Italy
Magandang tanawin pa more sa Italy

14 thoughts on “Kung Bakit Mabuting Asawa ang mga Italyano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s